Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden van Dé Kantoorontwerpers b.v. (Kantoormeubels.nl)

Kantoormeubels.nl

1. Algemeen
1.1 Op de tussen opdrachtgever (hierna te noemen “cliënt”) enerzijds en Dé Kantoorontwerpers b.v.anderzijds, tot stand gekomen overeenkomst(en), alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan in deze Algemene Voorwaarden vermeld, tenzij Dé Kantoorontwerpers b.v. expliciet, schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

2. Aanbieding en overeenkomst
2.1 Iedere door Dé Kantoorontwerpers b.v. uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
2.2 Vermeldingen van maten en/of gewichten, van afbeeldingen en/of tekeningen, van technische specificaties, kleursoort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens, kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en/of elders geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Dé Kantoorontwerpers b.v. schriftelijk is bevestigd.
2.3 Iedere door Dé Kantoorontwerpers b.v. ontvangen order geldt als onherroepelijk.
2.4 De overeenkomst geldt als gesloten na mondelinge dan wel schriftelijke ontvangst van de aanvaarding door cliënt van een aanbod door Dé Kantoorontwerpers b.v., tenzij Dé Kantoorontwerpers b.v. binnen veertien dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen.

3. Prijzen
3.1.1 Prijzen als vermeld en overeengekomen zijn exclusief de geldende BTW (21%) 3.1.2 Prijzen als vermeld en overeengekomen zijn exclusief BTW (21%)

4. Betaling
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de volgende betalingsopties mogelijk bij online bestellingen: 
- vooruitbetaling is een betalingsmogelijkheid die plaatsvindt voor een levering;
- iDEAL: online betalen via internetbankieren indien u bent aangesloten bij één van de volgende banken: ABN-AMRO, Rabobank, ING, SNS en Fortis;
- eenvoudig, veilig en direct betalen met creditcard (Mastercard/Visa);
- proforma factuur: bij bedrijfsmatige orders vanaf € 500,- zendt De kantoorontwerpers een factuur en wordt de bestelling na ontvangst van betaling verwerkt en verzonden. 
4.2 Bij aankopen/bestellingen afeghaald in ons magazijn zal betaling contant bij afname geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.3 Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling direct verwerkt en afgehandeld. Mocht een product niet op voorraad zijn, dan wordt cliënt daar over geïnformeerd. 
4.4 Indien cliënt niet stipt betaald is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd en heeft Dé Kantoorontwerpers b.v. van rechtswege direct het recht de vordering uithanden te geven, in welk geval cliënt naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, de hoogte van de eerstgenoemde kosten bij voorbaat vast te stellen op 15% van dit bedrag, zulks noemde kosten met een minimum van € 275,- beide exclusief BTW.

5. Medewerking
5.1 Indien, door aan cliënt toe te rekenen 
omstandigheden de overeengekomen prestatie door Dé Kantoorontwerpers b.v. niet kan worden uitgevoerd terwijl laatst genoemde in staat en bereid is tot levering, zal Dé Kantoorontwerpers b.v. voor rekening van cliënt de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door Dé Kantoorontwerpers b.v. gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.
5.2 Cliënt is verplicht alsdan aan Dé Kantoorontwerpers b.v. de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

6. Levertijd
6.1 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Dé Kantoorontwerpers b.v. en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
6.2 Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht zal Dé Kantoorontwerpers b.v., na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie. 
Deelleveringen zijn toegestaan.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Allen aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Dé Kantoorontwerpers b.v. c.q. van haar toeleveranciers, tenzij alle bedragen die cliënt verschuldigd is voor de krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichtte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betalingen, volledig aan Dé Kantoorontwerpers b.v. zijn voldaan.
7.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst is Dé Kantoorontwerpers b.v. gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de door haar geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen. Cliënt zal Dé Kantoorontwerpers b.v. in voorkomende gevallen in staat stellen en machtigt Dé Kantoorontwerpers b.v. nu voor alsdan voornoemde zaken terug te kunnen (doen) nemen, ongeacht of deze zijn bevestigd, gemonteerd of op andere wijze met andere zaken zijn verbonden.

8. Garantie
8.1 Gedurende een periode van drie maanden (tenzij door de fabrikant een langere termijn gegarandeerd wordt) na levering zal Dé Kantoorontwerpers b.v. ontwerp en fabricagefouten in geleverde nieuwe zaken naar beste vermogen herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan, mits aangeboden aan haar magazijnen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Dé Kantoorontwerpers b.v..
8.2 Naast deze door Dé Kantoorontwerpers b.v. opgestelde Algemene Voorwaarden gelden ook ten allen tijde de voorwaarden van de fabrikant van het door cliënt gekozen meubilair.
8.3 Dé Kantoorontwerpers b.v. is niet gehouden tot enig herstel, indien en zolang cliënt in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie ten behoeve van Dé Kantoorontwerpers b.v..
8.4 Garantie op bij levering eerder door derden gebruikte zaken wordt nadrukkelijk uitgesloten.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Dé Kantoorontwerpers b.v. aanvaardt aansprakelijkheid volgens de garantiebepalingen zoals omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en volgens het in dit artikel beschrevene. Iedere aansprakelijkheid van Dé Kantoorontwerpers b.v. voor enige andere vorm van schadevergoeding zoals, doch niet beperkt tot, aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede vanwege vertraging schade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en dergelijke is nadrukkelijk 
uitgesloten voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling.
9.2 Buiten de aansprakelijkheid volgens de garantievoorwaarden als in artikel 8 omschreven aanvaart Dé Kantoorontwerpers b.v. uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover aantoonbaar ontstaan door opzet of grove schuld door Dé Kantoorontwerpers b.v.. Schadeloosstelling zal in geen geval meer bedragen dan het aankoopbedrag van het betreffende product (excl. BTW).
9.3 Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien cliënt, na het ontstaan van de schade, Dé Kantoorontwerpers b.v. niet binnen 8 dagen schriftelijk hiervan in kennis heeft gesteld alsmede nadat een periode van 5 jaar is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade.

10. Overmacht
10.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een aantoonbare omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, waaronder gebrek aan of vertraagde levering van door Dé Kantoorontwerpers b.v. benodigde zaken, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2 Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming worden in geval van overmacht de 
verplichtingen over en weer opgeschort.
10.3 Indien vernoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

11. Ontbinding
11.1 Indien cliënt niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met Dé Kantoorontwerpers b.v. gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van cliënt, stillegging of liquidatie van diens bedrijf alsmede in geval van gegronde vrees voor niet nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is Dé Kantoorontwerpers b.v. gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elke dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door cliënt tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbindingen, onverminderd de Dé Kantoorontwerpers b.v. verder toekomende rechten uit onder andere wanprestatie.

12. Rechtskeuze en geschillen
12.1 Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen is Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen, welke tussen Dé Kantoorontwerpers b.v. en cliënt ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhouding, de door Dé Kantoorontwerpers b.v. met cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomst, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in het arrondissement van de vestiging van Dé Kantoorontwerpers b.v., tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard.